male-1354358640

Czy spółka cywilna może zostać wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych?

Tak, ale należy pamiętać o bardzo ważnej rzeczy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Każdy z członków spółki, będących przedsiębiorcą podlega osobnemu wpisowi do rejestru.

Zgodnie z art. 10 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), do rejestru należy dokonywać wpisu danych osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą.

W przypadku wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych spółki cywilnej, każdy z jej wspólników musi zostać wpisany odrębnie. Dlaczego?

  • Spółka cywilna nie posiada podmiotowości prawnej ani też nie jest formą prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną;

  • Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r., nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Natomiast przepis art. 4 ust. 2 ww. ustawy wskazuje, iż za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

  • Status przedsiębiorcy w przypadku zawarcia umowy spółki przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą przysługuje tej osobie fizycznej, a nie spółce cywilnej.

  • Spółka cywilna nie posiadając statusu przedsiębiorcy nie powinna podlegać wpisowi do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych.


Przejdź do całego poradnika iPOT24

Do góry