man-1351393640

Posiadasz już zarejestrowaną działalność gospodarczą i chcesz rozpocząć działalność telekomunikacyjną ale nie wiesz od czego zacząć? Przeczytaj nasz poradnik, który ukazuje proces rozpoczynania prowadzenia działalności telekomunikacyjnej krok po kroku.

 

Rozpoczęcie świadczenia usług telekomunikacyjnych wiąże się z koniecznością wypełniania dodatkowych obowiązków określonych w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

Aby przedsiębiorca lub inny podmiot uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów mógł rozpocząć prowadzenie działalności telekomunikacyjnej zgodnie z art. 10 ustawy Prawo telekomunikacyjne, zobowiązany jest do złożenia wniosku  o wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

 

Gdzie należy złożyć wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych?

Organem prowadzącym rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Wypełniony wniosek (którego wzór znajdziecie na końcu artykułu) należy składać na adres siedziby Urzędu Komunikacji Elektronicznej właściwej ze względu na siedzibę przedsiębiorcy lub innego podmiotu uprawnionego do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów. Obszary działalności oddziałów UKE pokrywają się z obszarami województw, zgodnie z aktualnym podziałem administracyjnym Polski.

Adresy oddziałów można sprawdzić pod tym adresem.

Złożenie wniosku wraz z załącznikami oraz dokonanie wpisu do rejestru nie podlegają opłacie.

Rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych jest jawny i dostępny tutaj.

 

Jak wypełnić wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych?

Pisemny wniosek powinien zawierać następujące dane:

1. nazwę firmy przedsiębiorcy lub nazwę innego podmiotu uprawnionego do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów, wraz z adresem siedziby prowadzonej działalności;

2. oznaczenie formy prawnej przedsiębiorcy lub innego podmiotu uprawnionego do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów;

3. numer NIP;

4. numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej lub innym właściwym rejestrze prowadzonym w państwie członkowskim lub innym państwie;

5. imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu osoby, którą przedsiębiorca lub inny podmiot uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów upoważnia do kontaktowania się w jego imieniu z Prezesem UKE;

6. imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu osoby, którą przedsiębiorca lub inny podmiot uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów upoważnia do kontaktowania się w jego imieniu w nagłych przypadkach związanym z funkcjonowaniem sieci telekomunikacyjnej lub świadczeniem usługi telekomunikacyjnej, której dotyczy wniosek;

7. opis dotyczący:

  • dostarczania sieci telekomunikacyjnej (przygotowywanie sieci telekomunikacyjnej w sposób umożliwiający świadczenie w niej usług, jej eksploatację, nadzór nad nią lub umożliwienie dostępu telekomunikacyjnego), których dotyczy wniosek;
  • świadczenia usług telekomunikacyjnych (wykonywanie usług za pomocą własnej sieci, z wykorzystaniem sieci  innego operatora lub sprzedaż we własnym imieniu i na własny rachunek  usługi telekomunikacyjnej wykonywanej przez innego dostawcę usług), których dotyczy wniosek;
  • dostarczania udogodnień towarzyszących (dodatkowe możliwości funkcjonalne lub usługowe związane z siecią telekomunikacyjną, umożliwiające lub wspierające świadczenie tej usługi, w szczególności systemy dostępu warunkowego i elektroniczne przewodniki po programach), których dotyczy wniosek;

8. obszar, na którym będzie wykonywana działalność telekomunikacyjna;

9. przewidywaną datę rozpoczęcia działalności telekomunikacyjnej.

 

Dodatkowo wraz z wnioskiem przedsiębiorca lub inny podmiot uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów zobowiązany jest złożyć oświadczenie następującej treści:

 

"Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 Kodeksu karnego oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych są zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności telekomunikacyjnej, której dotyczy wniosek, wynikające z ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne".

 

W oświadczeniu należy zamieścić takie dane jak:

  • nazwę firmy przedsiębiorcy lub nazwę innego podmiotu uprawnionego do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów, oraz adres jego siedziby;
  • miejsce i datę złożenia oświadczenia;
  • podpis wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy lub innego podmiotu uprawnionego do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów.

 

Ważne!

Zachęcamy do dokonywania wpisów do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, gdyż prowadzenie działalności telekomunikacyjnej, która nie widnieje w spisie prowadzonym przez UKE stanowi wykroczenie określone w art. 63 Kodeksu wykroczeń zagrożone karą aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.

 

Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych zostaje wydane w terminie 7 dni od dnia dokonania wpisu i nie podlega opłacie skarbowej.

W przypadku nie dokonania wpisu do rejestru w terminie do 7 dni od dnia wpływu wniosku (a od dnia wpływu wniosku do UKE upłynęło 14 dni) przedsiębiorca lub inny podmiot uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów może rozpocząć wykonywanie działalności telekomunikacyjnej po uprzednim zawiadomieniu na piśmie Prezesa UKE.

Nie dotyczy to przypadku, w którym Prezes UKE wezwał przedsiębiorcę lub inny podmiot uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów do uzupełnienia wniosku o wpis do rejestru.

 

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Przejdź do całego poradnika iPOT24

Do góry