woman-1353825640

Jak dokonać zmiany danych w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych? Co zrobić aby wykreślić firmę z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych?

 

Aby dokonać zmiany we wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, należy skorzystać z wzoru wniosku o wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych (znajduje się na końcu artykułu).
Wniosek ze zmianami należy kierować do oddziału UKE właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.
 

 
Jak wypełnić wniosek o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych?
W przypadku gdy podmiot zakończy wykonywania działalności telekomunikacyjnej, zgodnie z art. 12 w zw. z art. 10 ust. 4 pkt 1-8 ustawy dnia 16 lipca 2004 Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.), jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia pisemnego wniosku do Prezesa UKE o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych.
Wniosek o wykreślenie z rejestru należy kierować do oddziału UKE właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

Spis oddziałów dostępny tutaj.
Niespełnienie opisanego obowiązku, stanowi w świetle art. 209 ust. 1 pkt 1 Prawa Telekomunikacyjnego naruszenie obowiązku udzielania informacji lub dostarczania dokumentów przewidzianych ustawą i podlega karze pieniężnej.
Ponadto, zgodnie z art. 209 ust. 2 przedmiotowej ustawy, Prezes UKE może nałożyć na kierującego przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym karę pieniężną w wysokości do 300% jego miesięcznego wynagrodzenia, naliczanego jak dla celów ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.
 
Ważne!
Wykreślenie z Ewidencji Działalności Gospodarczej/Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Sądowego nie skutkuje automatycznym wykreśleniem z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych. W związku z tym, na przedsiębiorcy telekomunikacyjnym spoczywa obowiązek złożenia właściwego wniosku do Prezesa UKE.
 
 
Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Przejdź do całego poradnika iPOT24

Do góry