Każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny, którego roczne przychody z tytułu wykonywanej działalności telekomunikacyjnej w poprzednim roku obrotowym były większe niż 4 mln złotych, zobowiązany jest zgodnie z art. 7 ust. 1 Prawa Telekomunikacyjnego do przedłożenia Prezesowi UKE dwóch dokumentów:


1. Formularza sprawozdawczego F00: Informacja o przedsiębiorcy telekomunikacyjnym oraz formularzy informacyjnych zgodnych z świadczącymi przez dane ISP usługami, w terminie do 31 marca.
Wzory formularzów informacyjnych (F01-F12) znajdują się na stronie internetowej UKE.
2. Rocznego sprawozdania finansowego, w terminie do 30 czerwca.


Wypełniłem formularze i co dalej?
 
Jeżeli formularz F00 został wypełniony i podpisany przez osobę lub osoby reprezentujące firmę zgodnie z KRS bądź CEIDG, należy go dostarczyć do Prezesa UKE w formie papierowej, lub elektronicznej, jeżeli osoba/ osoby posiada elektroniczny podpis kwalifikowany, który jest równoznaczny z podpisem odręcznym. Trzecią opcją jest wysłanie formularza za pośrednictwem profilu zaufanego  EPUAP.

Jeżeli formularz F00 przekazywany będzie w formie papierowej z podpisem odręcznym, należy przekazać również jego formę elektroniczną.
Przekazanie formularza F00 jedynie w wersji elektronicznej, bez elektronicznego podpisu kwalifikowanego nie jest równoznaczne z dopełnieniem obowiązku sprawozdawczego.

Pozostałe formularze (F01-F12) mogą być przekazane tylko w formie elektronicznej. Nie ma potrzeby przekazywania ich w formie papierowej. Wystarczy przesłanie do UKE za pomocą :
1. platformy EPUAP,
2. przekazania danych w formie elektronicznej (arkusze kalkulacyjne Excel) na elektronicznym nośniku informatycznym w formie umożliwiającej edytowanie danych,
3. zapisania formularzy w postaci arkuszy kalkulacyjnych Excel w formie umożliwiającej edytowanie danych i przesłanie ich na adres e-mail: formularze@uke.gov.pl z zaznaczeniem w temacie e-maila nazwy przedsiębiorcy i numeru w Rejestrze Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych.

Adres do przekazywania danych w zakresie rocznej sprawozdawczości telekomunikacyjnej:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
Departament Zarządzania Danymi
Wydział Danych Operatorów
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa


Ważne!
Formularz może zostać podpisany przez pełnomocnika firmy, aby został przyjęty, należy dołączyć jego pełnomocnictwo lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym, wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

 

 

 


Przejdź do całego poradnika iPOT24

Do góry