Każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny, którego roczne przychody z tytułu wykonywanej działalności telekomunikacyjnej w poprzednim roku obrotowym były równe lub niższe niż 4 mln złotych, zobowiązany jest zgodnie z art. 7 ust. 2 Prawa Telekomunikacyjnego do przedłożenia Prezesowi UKE danych dotyczących rodzaju i zakresu wykonywanej działalności telekomunikacyjnej oraz wielkości sprzedaży usług telekomunikacyjnych w terminie do dnia 31 marca.
Przedsiębiorca telekomunikacyjny może wykorzystać formularz sprawozdawczy F00 oraz pozostałe formularze dotyczące działalności przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.
Wzory formularzów F00 i F01-F12 znajdują się na stronie internetowej UKE.

Może również złożyć oświadczenie, w którym należy podać:
1. nazwę i adres firmy,
2. numer w Rejestrze Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych,
3. imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Urzędem Komunikacji Elektronicznej,
4. profil działalności firmy,
5. liczbę abonentów oraz przychody dla każdego z rynków telekomunikacyjnych, na których przedsiębiorca prowadzi działalność.

Wypełniłem formularze i co dalej?
 
Jeżeli formularz F00/oświadczenie został wypełniony i podpisany przez osobę lub osoby reprezentujące firmę zgodnie z KRS bądź CEIDG, należy go dostarczyć do Prezesa UKE w formie papierowej, lub elektronicznej, jeżeli osoba/ osoby posiada elektroniczny podpis kwalifikowany, który jest równoznaczny z podpisem odręcznym. Trzecią opcją jest wysłanie formularza za pośrednictwem profilu zaufanego  EPUAP.

Jeżeli formularz F00/oświadczenie przekazywany będzie w formie papierowej z podpisem odręcznym, należy przekazać również jego formę elektroniczną.
Przekazanie formularza F00/oświadczenia jedynie w wersji elektronicznej, bez elektronicznego podpisu kwalifikowanego nie jest równoznaczne z dopełnieniem obowiązku sprawozdawczego.

Pozostałe formularze (F01-F12) mogą być przekazane w formie elektronicznej. Nie ma potrzeby przekazywania ich w formie papierowej. Wystarczy przesłanie do UKE za pomocą :
1. platformy EPUAP,
2. przekazania danych w formie elektronicznej (arkusze kalkulacyjne Excel) na elektronicznym nośniku informatycznym w formie umożliwiającej edytowanie danych,
3. zapisania formularzy w postaci arkuszy kalkulacyjnych Excel w formie umożliwiającej edytowanie danych i przesłanie ich na adres e-mail: formularze@uke.gov.pl z zaznaczeniem w temacie e-maila nazwy przedsiębiorcy i numeru w Rejestrze Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych.


Adres do przekazywania danych w zakresie rocznej sprawozdawczości telekomunikacyjnej:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
Departament Zarządzania Danymi
Wydział Danych Operatorów
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa


Ważne!
Formularz może zostać podpisany przez pełnomocnika firmy, aby został przyjęty, należy dołączyć jego pełnomocnictwo lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym, wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

 

 


Przejdź do całego poradnika iPOT24

Do góry